مینا امجدی کاشانی

دکتری حرفه ای داروسازی مسئول فنی شرکت میم دارو

23

مسئول فنی شرکت میم دارو

کارشناس دارویی DPIC معاونت غذا و داروی شهید بهشتی
موضوع و تخصص فعالیت: نظارت بر کنترل کیفیت تولید محصولات، تحقیق اثبات مطابقت اقدامات انجام گرفته برای اخذ پروانه ساخت داروهای جدید و اقدام به موقع برای تمدید و اصلاح پروانه ساخت محصولات جاری طبق ضوابط GMP و DMF ، ابلاغ و نظارت بر کلیه ضوابط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی را در مورد تولید محصولات دارویی