مهران خسروشاهی

مدیر بازرگانی شرکت میم دارو

مهران خسروشاهی

کارشناسی مهندسی مکانیک
مدیر بازرگانی شرکت میم دارو