ملیحه حسن نژاد

پزشک متخصص بیماری های عفونی

IMG_3144-44414e3834bb5ed4eb011967ef5e3632

پزشک متخصص بیماری های عفونی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی سالیراویرا در بیمارستان امام خمینی تهران