مسعود هفت برادران

مدیر برنامه ریزی

7b

تحصیلات
• دیپلم الکتروتکنیک از هنرستان صنعتی شهید سبزی زار (صنعت نفت)- اهواز- 1362
• کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- 1368
• کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- 1372
فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری
• مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت رادسامانه با موضوع فعالیت مهندسی سیستم‌ها و نرم‌افزار- 1377 تاکنون
• مدیریت و کارشناس ارشد پروژه‌های ملی و سازمانی در زمینه مهندسی سیستم و نرم‌افزار
• مشاور ارزیابی طرح‌های IT- پژوهشگاه قوه قضاییه-1396
• مدیریت برنامه‌ریزی و دبیر هیأت مدیره شرکت میم دارو- 1398 تاکنون
• مشاور امور اجرایی- پژوهشگاه نوآوری حقوقی- 1398
• مشاور پروژه- شرکت مشاوره و مدیریت مپنا- 1397 تاکنون
فعالیت‌های اجتماعی و فوق برنامه
• شرکت در جنگ تحمیلی در یگان‌های رزمی و پشتیبانی به مدت 16 ماه
• عضویت در انجمن اسلامی هنرستان شهید سبزی زار (صنعت نفت)- 1358 تا 1362
• عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان- 1363 تا 1368
• عضویت در هیأت امنای صندوق تعاون امام صادق (ع)- دانشگاه صنعتی اصفهان