محمدرضا صالحی

پزشک متخصص بیماری های عفونی

salehi

پزشک متخصص بیماری های عفونی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا