لادن عباسیان

پزشک متخصص بیماری های عفونی

عباسیان-لادن

پزشک متخصص بیماری های عفونی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا