فرشته غیاثوند

پزشک متخصص بیماری های عفونی

غیاثوند-فرشته

پزشک متخصص بیماری های عفونی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار در بخش کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا