فاطمه آزادی‌نیا

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا

azadinia


مدیر پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا
کارشناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد ژنتیک