فائزه متقی طلب

کارشناسی ارشد بیوفیزیک کاندیدای دکترای بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران.

098cf858-9f2a-4219-95bb-36931e8fe955

کاندیدای دکترای بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران.
کارشناسی ارشد بیوفیزیک
لیسانس زیست شناسی گرایش علوم جانوری

حوزه های پژوهشی:
بررسی میانکنش لیگاند-پروتئین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی، داکینگ و …
آنالیز داده های حجیم اعم از داده های بیان ژن و بیان پروتئین.
شناسایی شناساگرهای زیستی با استفاده از روش های مبتنی بر سیستم بیولوژی.
بررسی اتصال عملکردی نقاط مختلف مغزی با استفاده از آنالیز داده های fmri.