صالح رمضانی

فرمولاتور داروی چهار جزئی سالیراویرا مدیر کارخانه شرکت دانش بنیان میم دارو

624b2fbc-7f8a-4a03-8d2b-020ef82bc9d0

فرمولاتور داروی چهار جزئی سالیراویرا
مدیر کارخانه شرکت دانش بنیان میم دارو
کارشناس زیست شناسی سلولی و مولکولی با گرایش سلولی و مولکولی
کارشناس ارشد نظارت بر امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران