سیدعلی دهقان منشادی

فلوشیپ HIV/AIDS

دهقان-منشادی-علی

فلوشیپ HIV/AIDS
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا