سعید ضیایی

دکترای پروتئومیکس کاربردی

سعید ضیایی

دکترای پروتئومیکس از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهشگر در حوزه بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی

فعال در حوزه تولید محتوا، بازاریابی محتوایی و توسعه کسب و کار در حوزه زیست پزشکی