سارا قادرخانی

پزشک متخصص بیماری های عفونی

قادرخانی

پزشک متخصص بیماری های عفونی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا