دکتر محسن میدانی

پزشک متخصص بیماری های عفونی عفونی

میدانی

پزشک متخصص بیماری های عفونی عفونی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا