سیروس جعفری

پزشک متخصص بیماری های عفونی

جعفری-سیروس

پزشک متخصص عفونی، همکار کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران