دکتر رضا رمضانی

دکترای مهندسی سیستم ها و کنترل
پژوهشگر در حوزه سیستم بیولوژی

ramazani2

دکترای مهندسی سیستم ها و کنترل از دانشگاه Case Western Reserve امریکا

پژوهشگر در حوزه سیستم بیولوژی

طراح اندیکاسیون و دارو چهار جزئی سالیراویرا
دارای مدرک دکترای مهندسی سیستم ها و کنترل از دانشگاه Case Western Reserve امریکا.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موسس و مدیرعامل شرکت دانشبنیان میم دارو