حمید عمادی کوچک

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر حمید عمادی کوچک

دکتر حمید عمادی کوچک

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری

استاد بیماری‌های عفونی، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی تهران