آرش سیفی

متخصص بیماری های عفونی

سیفی-آرش

پزشک متخصص بیماری های عفونی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار پروژه کارآزمایی بالینی داروی سالیراویرا