در فرایند تحقیق و توسعه، تولید، ارزیابی، کارآزمایی بالینی و فروش داروی سالیراویرا گروهی از متخصصین ما را همراهی کرده اند. بدون شک دست یابی به این دارو و عرضه آن به بازار دارویی کشور بدون همکاری این افراد امکان پذیر نبوده است.