طبقه بندی جهانی سردردها

طبقه بندی جهانی سردردها

بر اساس نسخه سوم طبقه بندی بین المللی سردردها، سردردها به صورت زیر طبقه بندی می‌شوند: سردردهای اولیه ( The primary headaches ) : 1. میگرن ( Migraine ) 1.1 میگرن بدون اورا (Migraine without aura) 1.2 میگرن همراه با اورا (Migraine with aura) 1.2.1 میگرن با اورای معولی (Migraine with typical aura) 1.2.1.1 میگرن با