روزنگار میگرن

یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل میگرن روزنگار میگرن است. روزنگار میگرن برای پزشک معالج شما یک ابزار برای بررسی وضعیت بیماری شما و برای خود شما ابزاری برای تنظیم سبک زندگی و دوری از بیماری میگرن است. روزنگار میگرن در واقع ثبت مختصر رخدادهای سردرد شماست همراه با اتفاقات قبل و بعد از آن…